​יחסית למעבידים ולעצמאיים. המנגנון הכלכלי שבאמצעותו נוצר הנטל הלא אחיד הוא דרך עיוות מערכת המס ודרך השינוי במחירים היחסיים של מוצרים סחירים (שאינם עתירי עבודה) לעומת מחירי מוצרים לא סחירים (עתירי עבודה). המאמר מראה, שכתוצאה מהאינטראקציה בין האינפלציה למיסוי היה נטל המס היחסי על המגזר העסקי נמוך, ועל מקבלי שכר גבוה. ("מס האינפלציה" הזה על מקבלי שכר אינו נובע מהגורמים המסורתיים: ירידת הערך הידועה של יתרות הכסף, הקרויה "אפקט פרידמן" והפיגור בגבית המס, הקרוי "אפקט טנזי".) ואכן מצאנו שתכנית הייצוב של 1985 הטתה את החלוקה הפונקציונלית של ההכנסה לטובת העובדים.

 

למאמר המלא