תקציר:

​בתשעת החודשים הראשונים של 1982 עלו אמצעי התשלום שבידי הציבור ב73 אחוזים. באותה תקופה עלה מדד המחירים לצרכן ב90 אחוזים, וכך ירדה יתרתם הריאלית של אמצעי התשלום ב9 אחוזים, לאחר ירידה של 11 אחוזים ב1981. התפתחות זאת חלה תוך החשה בקצב עליית המחירים ובשיעור הגידול הנומינלי של אמצעי התשלום: במונחים שנתיים הגיע קצב עליית המחירים בתקופה הנסקרת ל135 אחוזים, לעומת 101 אחוזים בשנת 1981 כולה, וקצב הגידול באמצעי התשלום הגיע לרמה שנתית של 108 אחוזים, בהשוואה ל78 אחוזים ב1981.

למאמר המלא על דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בין 31.9.1981 ל28.2.1982