ירושלים, ד' בכסלו התשמ"א
12 בנובמבר 1980
לכבוד
הממשלה
וועדת הכספים של הכנסת
ירושלים
א"נ,
הריני מתכבד להגיש בזה דין וחשבון על עליית אמצעי התשלום, בהתאם לסעיף 35 בחוק בנק ישראל תשי'יד ( 1954 ), לאחר שבשלושת החודשים, הסתיימו ביולי 1980 , עלו אמצעי התשלום ב-1,063 מיליוני שקלים, שהם 24.7 אחוזים. קצב שינוי זה מהווה עלייה ריאלית באמצעי . התשלום, והיה מהיר במקצת מן המגמה, אשר הסתמנה בכל שנת 1980 בשנת 1980 ננקטה מדיניות פיסקלית ומוניטרית להאטת הפעילות והביקושים המקומיים. מדיניות זו היתה כרוכה בהפסקת הצמיחה ובגידול באבטלה, אך מנעה גידול בגירעון בחשבון השוטף של מאזן התשלומים (למרות עלייה במחירי הדלק) והאצה נוספת של

לדו"ח המלא​