תקציר

סקירה זו מיועדת להציג ממצאים עיקריים על החזקת ניירות ערך' תכונות האוכלוסייה המחזיקה בהם ומגמת השינויים ביתרת ניירות הערך שבידי האוכלוסייה. הממצאים' המשמשים בסיס לסקירה זו, נאספו במסגרת סקר החיסכון 1963/64 , שערכו בנק ישראל והלשכה המרכזית לסטאטיסטיקה במשותף, ואשר הקיף כ3,200
יחידות חקירה המייצגות את האוכלוסייה היהודית העירונית.

למאמר המלא בנושא האוכלוסייה המחזיקה בניירות ערך ומגמת השינוי ביתרותיהם