תקציר:

​במאמר זה נחקרות ההשלכות המקרו-כלכליות של הצמדת השכר הנומינלית, חסרת ההבחנה, למדד המחירים לצרכן. אנו מתארים (ביתר דיוק מאשר בעבר) את התהליך, שבו מקוצץ השכר הריאלי באמצעות עליית רמת האינפלציה של שיווי משקל, בעקבות "מהלומה", שהונחתה על רמת המחירים ממקור חיצוני לסקטור העסקי של המשק. הכוונה ל"מהלומות מחירים" (למשל העלאת מסים עקיפים, עליית מחירי היבוא וחלק מהפיחותים), הנוטלות הכנסה ריאלית מן הסקטור העסקי. מטרתנו היא להבהיר את היחסים בין המשתנים שתוארו לעיל וכן את טיבן של מהלומות המחירים הנובעות מכמה מקורות עיקריים.

למאמר המלא על האינפלציה כמנגנון לשמירת שיווי המשקל של השכר הריאלי (ושל גורמי ייצור אחרים) במשק ישראלי