תקציר:
מחקר זה מתעד פרמיה חיובית לרכישת מק"ם במכרזי בנק ישראל ביחס לרכישת מק"ם זהה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בזמן המכרז, בתקופה ינואר 1998 עד דצמבר 2002. הגורמים המשפיעים באופן חיובי על גודל הפרמיה הם הציפיות האינפלציוניות ומספר הימים עד לפדיון של הסדרה. הגורמים המשפיעים באופן חיובי מובהק על הכמות המבוקשת במכרז הם הטווח לפדיון והכמות המוצעת. האינפלציה הצפויה משפיעה באופן שלילי מובהק על הכמות המבוקשת במכרז. מועדי הפקיעה של חוזי המק"ם העתידי אינם משפיעים לא על הכמות המבוקשת במכרז המק"ם ולא על הפרמיה הנגזרת ממכרז זה.

המחקר בשלמותו, כקובץ PDF