​ העבודה בוחנת את מידת אי השוויון בהתחלקות שכר העבודה במשק הישראלי בשנים 1979 עד 1984 , ואת השינוי בפערים שבין רמות השכר הנמוכות לגבוהות עם עליית שיעור האינפלציה בשנים אלה. מגמות אלה נבחנות הן לגבי רמות השכר הממוצעות במגזרים השונים במשק והן לגבי רמות השכר שונות בתוך כל מגזר.
עם החרפת תהליך האינפלציה, השתנו מאוד הסדרי התשלום של השכר: חלק השכר שהוצמד למדד המחירים הלך וגדל, ופרקי הזמן שבין העלאות שכר שמעבר להסדרי ההצמדה הלכו והתקצרו. שינויים אלה, שנועדו למנוע את שחיקת השכר, גם מיתנו את גידולם של פערי השכר, אולם תרמו במידה לא מבוטלת להאצת האינפלציה. העבודה מראה, כי בשנים 1979 עד 1984 תרמו ההסדרים המוסדיים הללו למניעת התרחבותם של פערי השכר, אך בשנת 1984 , כששיעור האינפלציה האמיר לרמה של 450 אחוזים בשנה, לא יכלו אפילו הסדרים אלה למנוע עלייה תלולה של אי השוויון בהתחלקות השכר.

למאמר המלא