תקציר:

עבודה זו בוחנת את השפעת הרכב המסים על הצמיחה לנפש במדינות .OECD היא מצטרפת למספר מחקרים בנושא שפורסמו בשנים האחרונות, אך נבדלת מהם בהתייחסות להשפעת מצבו המחזורי של המשק על הצמיחה, בשיטת האמידה, במשתנים הנבחנים ובמדגם. אמדנו את הקשר בין מבנה מערכת המס בכל מדינה בשנת הבסיס לצמיחה הממוצעת של התוצר לנפש בחמש השנים העוקבות, תוך הבחנה בין השפעת נטל המס להשפעת הרכב המסים. מצאנו כי להגדלת חלקם של המסים הישירים על יחידים וחברות בסך תקבולי המס יש השפעה שלילית על הצמיחה; וכנגד זאת, הגדלת חלק המסים על תצרוכת – בייחוד מסי הקנייה – בסך תקבולי המס תשפיע על הצמיחה לחיוב. נוסף על כך מצאנו שלמסי רכוש (בייחוד לא-תקופתיים) השפעה שלילית על הצמיחה. על בסיס ממצאים אלה השפעת תמהיל המס הנוכחי בישראל על צמיחת המשק דומה לממוצע במשקים מפותחים אחרים.

קטגוריות :JEL E62, H21, O47.

 

המחקר בשלמותו כקובץ PDF​