​תקציר:

עבודה זו חוקרת את ההשפעות של הכללת עושי שוק ראשיים במסחר באיגרות חוב ממשלתיות, פרי הרפורמה שבוצעה באיגרות החוב הממשלתיות בשנת 2006. באמצעות מאגר נתונים ייחודי השווינו את תוצאות מכרזי איגרות החוב לפי הרפורמה, במהלכה ואחרי יישומה, כדי לאמוד את עלותו של גיוס החוב הממשלתי. כדי לחקור את ההשפעה של הרפורמה גם על הנזילות בשוק המשני עשינו שימוש - נוסף על נתוני הביקוש והזכייה של כל אחד מהמשתתפים בכל מכרז - בנתוני מסחר תוך - יומיים. מבנה נתונים זה איפשר לנו לבחון את ההשפעות השונות של הרפורמה על עלות המימון הממשלתי באמצעות מספר חישובים של פרמיית המכרז. משבודדו ההשפעות של משתני השוק הרלוונטייים נמצא כי לאחר הרפורמה פרמיית המכרז אמנם ירדה באופן מובהק, אך התפתחות המחירים בשוק המשני בחלון הזמן סביב שעת המכרז השתנתה גם היא באופן מובהק. עוד נמצא כי לאחר הרפורמה הושפעה פרמיית המכרז לשלילה ממשתני אי-הוודאות/התנודתיות בשווקים, משתנים שלפני הרפורמה לא השפיעו על הפרמיה כלל.


למאמר בשלמותו כקובץ PDF​​