תקציר
העבודה בוחנת, באמצעות נתוני חתך לשנים 2006-1997, את השפעתה של המדיניות המוניטרית על ענפי התעשייה השונים. השפעתם של זעזוע בריבית וזעזוע בשער החליפין על הכמות המיוצרת והמחיר (ליצרן) – בכל אחד מ-16 ענפי התעשייה נבדקת באמצעות מערכת משוואות VAR, הכוללת חמישה משתנים אנדוגניים – ריבית בנק ישראל, שער החליפין של השקל מול הדולר, עלות העבודה לשעת עבודה, המחיר והכמות המיוצרת. נמצא כי עליית הריבית מתבטאת בדרך כלל בצמצום הכמות המיוצרת, תוך ירידה של המחיר, המבטאת השפעה על הביקושים. זעזוע בשער החליפין מתבטא בעליית מחיר כמעט בכל הענפים, בדרך כלל תוך ירידה מצטברת של הכמות המיוצרת מהם. בפרק השני של העבודה נבחן הקשר בין תכונות המאפיינות את הענפים השונים לתגובתם על זעזועים בריבית. נמצא כי ההשפעה על הביקושים בענפים המייצרים מוצרים בני-קיימא גדולה יותר מאשר באחרים. עליית המחיר בתגובה על העלאת הריבית מצומצמת יותר בענפי הטכנולוגיה העילית ובענפים ריכוזיים בייצור. בענפים הריכוזיים עלייה זמנית של שער החליפין מתבטאת במידה רבה יותר בהעלאת מחיר.​