תכנית ייצוב האינפלציה, באמצע שנת 1985 , לוותה בריסון מוניטרי, שהתבטא בשמירה על שיעורי ריבית (נומינליים וריאליים) גבוהים, הן במגזר הצמוד והן במגזר השקלי הלא צמוד עד אמצע שנת 1987 . לקראת סוף שנת 1987 החלה להסתמן הרפיה של הריסון המוניטרי, ובמהלך התקופה שמתחילת שנת 1988 ועד אמצע שנת 1990 ננקטה מדיניות מוניטרית מרחיבה, שהתבטאה בירידה כמעט מתמדת של כל שיעורי הריבית. התפתחות זו לוותה בצמצום ניכר של הפער שבין הריבית ללווים ובין הריבית למפקידים במגזר השקלי הלאצמוד, ומטרת העבודה היא לבחון את הגורמים לצמצום פער זה.

למאמר המלא