​תקציר

משנת 1956 עד שנת 1965 פעלו החברות התעשייתיות בתנאים של ההתרחבות המתמדת ששררו במשק הישראלי השקעותיהן גדלו, וכן תפוקתן . ורווחיה!. לקראת סוף שנת 1965. הואטה הפעילות הכלכלית הכללית, והדבר במשך עד לחודשים הראשונים של שנת המס 1967 תחילה הואט קצב הבנייה וירד הביקוש למוצרים בני קיימא עובדה שהשפיעה על כמה ענפי תעשייה. לקראת סוף התקופה הסתמנה ירידה בביקוש למוצרי צריכה שוטפת וממנה נפגעו ענפי המזון והטכסטיל. ההשקעות בתעשייה צומצמו, התפוקה התעשייתית הראתה מגמת ירידה וירד מספר מועסקים. הוגברו המאמצים ליצוא הן על ידי הגדלת התמיכות והן בצורות ארגוניות שונות כגון אשראי, הקמת חברות שיווק וכוי. בתחום האשראי השתקף המצב בהרחבת האשראי הבנקאי לזמן ארוך ולזמן קצר. באותה תקופה נסתיימו הדיונים הממושכים על הסכמי השכר במשק, אשר הביאו לעלייה גדולה בשכר העבודה.

מטרת עבודה זו היא לבדוק את השפעת התנאים הללו על דרכי המימון של החברות והשינויים שחלו במבנה נכסיהן. מיתון כלכלי משפיע על הפירמה הן באופן ישיר, כלומר בצמצום מכירותיה, והן באופן עקיף, בשינוי תנאי אשראי, היצע ומחיר של גורמי ייצור וציפיותיה לעתיד. לכן חולק הדיון לחברות בהן ירדו המכירות ולחברות בהן עלו המכירות. יש לציין, שגם בתנאי ירידה בביקוש ששררו בתקופה הנסקרת הצליחו כמחצית מהחברות להגדיל את מסירותיהן.

למאמר המלא על השפעת המיתון הכלכלי על חברות התעשייה כקובץ PDF