תקציר:

​לפי תיאוריות "ההכנסה הפרמננטית מחזור החיים" העיקרי הקובע את הצריכה הפרטית. הקושי העיקרי ביישום אמפירי של תיאוריות אלו נעוץ במדידת הרכוש. לאחרונה נאמדה סדרה רבשנתית של חלק ניכר מהרכוש (למעט הון אנושי) שבידי הציבור בישראל. ומטרת עבודתנו היא לבחון את תרומתו של משתנה זה להסבר התנהגות הצריכה הפרטית בעשור האחרון. השפעת רכיבים מסוימים של הנכסים הנזילים על הצריכה הפרטית בישראל נבדקה בשנים האחרונות בכמה מחקרים, ונמצא שהנכסים הנזילים אכן משפיעים השפעה מובהקת על הצריכה הפרטית, מעבר להשפעה של מגמת ההכנסה השוטפת. עם זאת יש לזכור, כי שימוש במיצרף חלקי של הרכוש עלול להביא למסקנות מוטעות לגבי מהות ההשפעה של מיצרף זה.

למאמר המלא על השפעת הרכוש והרכבו על הצריכה הפרטית בישראל