תקציר

ההשקעה משפיעה על הפעילות הכלכלית במשק בשתי דרכים: האחת היא מגדילה את מלאי נכסי היצור ובכך היא מגדילה את כושר הייצור, ומאפשרת צמיחה כלכלית בעתיד. השנייה ביצוע ההשקעה יוצר, במישרין ובעקיפין, הכנסה ותעסוקה. ההשפעה השניה היא מיידית ומשתקפת בפעילות הכלכלית השוטפת. מבחינה מושגית. יש איפוא להבחין בין שני סוגי ההשקעה בנכסים קבועים בתקופה מסויימת: בעוד שלהערכת התוספת בכושר הייצור יש להתחשב בערך הנכסים הגמורים שנוספו למשק הרי לצורך בחינת ההשפעה על ההכנסה השוטפת יש לחשב את ההוצאות על נכסי ההון תוך כדי יצירתם, בלי לבחון אם הושלמו וניתן לשלבם במערכת הייצור. בסקירה זו נעשה ניסיון לתת ביטוי כמותי להשפעות מהסוג השני ההשפעות השוטפות של ההשקעה על ההכנסה והתעסוקה במשק. השפעת ההשקעה בטווח הארוך כתוצאה מגידול מלאי ההון לא נדונה כאן. קיימת גם השפעה חוזרת של השינויים בתוצר על ההשקעה. אין ספק, שהשפעה זו חזקה ביותר בתקופות של שינויים חריפים ומעבר מגאות לשפל וחזרה. ניתן להעריך באופן איכותי תופעות אלו, אולם לא נוכל להכנס לפירוט כמותי של קשרי הגומלין.

למאמר המלא על השפעת השינויים בהשקעה על התוצר והתעסוקה בתקופות מיתון וגיאות בישראל כקובץ PDF