תקציר:

מאמר זה נסמך על פנל נתונים ייחודי, העוקב אחר שכר הפרטים לאורך זמן, ומטרתו לאפיין את השינויים שחלו בשכר תוך התמקדות באלה הקשורים להתפתחות הטכנולוגית. פנל הנתונים מקיף כ-5000 עובדים, שדיווחו על שכרם במשך יותר מחמש שנים, מתוכם כ-3000 שדיווחו במשך יותר מעשר שנים. הנתונים הדמוגרפיים בפנל, כגון מינם, גילם ועיסוקם של הפרטים, וכן מאפייני הפירמות, כגון סיווגן הטכנולוגי, מאפשרים אמידה, ניתוח והשוואה של  התפתחות השער בקבוצות שונות באוכלוסייה.

הפרטים בפנל סווגו לקבוצות לפי מקצועם, בשני חתכים- אקדמי או לא אקדמי וטכנולוגי או אחר- ולגבי כל קבוצה נבחנה התפתחות השכר בשנות השמונים ובשנות התשעים. התוצאות- וביניהן גידול אי השוויון בין הקבוצות הדמוגרפיות ובתוכן, עלייה חדה בשכר ובתשואה לניסיון בשנות התשעים לעומת שנות השמונים, "משבר גיל", המתבטא בפרופילי שכר שונים בין מבוגרים לצעירים, ומצביע על קשיי ההשתלבות של המבוגרים (אקדמאים מעל גיל חמישים ולא אקדמאים מעל גיל ארבעים) בתעשיות הטכנולוגיה המתקדמות של שנות התשעים, והבדלים בהתפתחות השכר בין העוסקים במקצועות טכנולוגיים לאחרים, במיוחד אצל העובדים הלא-אקדמאים- משקפות את השפעת ההתפתחות הטכנולוגית של סוף המאה העשרים על מבנה השכר בישראל. 

המחקר בשלמותו כקובץ PDF