​עבודה זו מראה כי עליית שיעור האבטלה מרחיבה את הפערים בהתחלקות ההכנסות השפעה זו חזקה מהשפעת האינפלציה, שפועלת באותו כיוון. עוד ; בקרב המועסקים נמצא, כי עקומת קוזנץ, שלפיה איהשוויון בהתחלקות ההכנסות מתרחב בשלביה הראשונים של ההתפתחות הכלכלית ומתכווץ בשלביה המאוחרים, תקפה במשק הישראלי לתקופה 1950 עד 1991 . כצפוי, נמצא שתשלומי ההעברה פועלים, בדרך כלל, להגדלת השוויון בהתחלקות ההכנסות גם בקרב אוכלוסיית המועסקים. לבסוף, לא נמצאה תמיכה. להשערה, שחוק שכר המינימום הביא לשיפור בהתחלקות ההכנסות.

 

למאמר המלא