תמצית
עבודה זו בוחנת את חשיפתן של מניות דואליות לשער החליפין שקל/דולר. מניות דואליות הן מניות שנסחרות הן בבורסה המקומית והן בבורסה אחרת בחו"ל, והשפעת שער החליפין על תשואות ההשקעה בהן מורכבת משני חלקים: (1) השפעת הארביטראז' והסטייה מכלל המחיר היחיד (Law of One Price – LOOP). זוהי השפעה בו-זמנית, היא מושפעת מגורמים הקשורים למבנה השוק והיא מובילה לכך שלמניה יש שתי תשואות שונות. (2) השפעת הסיכון הכלכלי. זוהי ההשפעה שהשינוי המצטבר בשער החליפין מפעיל על רווחי החברה ולכן על תשואת ההשקעה, והיא נובעת ממאפייני החברה הבסיסיים – חברה יצואנית החשופה מטבעה לייסוף או חברה יבואנית החשופה מטבעה לפיחות. הסיכון הכלכלי אמור לפיכך להשפיע על מחירי המניות בשתי הבורסות באותו כיוון ובאותה עוצמה, אך הוא אמור להשפיע גם בפיגור.
הסיכון הכלכלי הוא החלק שאמור לעניין את המשקיעים לטווח ארוך ואת קובעי המדיניות. אולם אין זה קל לאמוד סיכון זה משום שבמניות דואליות קיימת במקרים רבים סטייה מכלל המחיר היחיד – היינו קיימות שתי תשואות שונות – ואי אפשר לקבוע מהי התשואה הרלוונטית לחישוב הסיכון הכלכלי. כתוצאה מכך, בשני השווקים שבהם נסחרת המניה הדואלית מתקבלות לעתים תוצאות שונות, ואף מנוגדות, לגבי כיוון ההשפעה של הסיכון הכלכלי על התשואה. תרומתה של עבודה זו לספרות נעוצה בניסוח שתי דרכים אלטרנטיביות לאמוד את השפעת הסיכון הכלכלי תוך ניכויה מהשפעת הארביטראז' והסטייה מכלל המחיר היחיד.
שתי דרכים אלו נאמדו על תשואות חודשיות של 14 מניות דואליות בישראל בתקופה 1/2004—12/2011. נמצא כי הסיכון הכלכלי השפיע באופן שלילי ומובהק על תשואות המניות של החברות היבואניות. מנגד, השפעתו על תשואות היצואניות הייתה בחלקה חיובית ובחלקה שלילית. אפשר להסביר תוצאה זו בעזרת העובדה שיחסית ליבואניות, החברות היצואניות במדגם מאופיינות בהטרוגניות ובגידור פעילותן.