תקציר​

מטרת הסקירה חינה לבחון, את מידת ההתייקרות של סלי הצריכה של קבוצות אוכלוסייה שונות. לבחינה זו נודעת חשיבות באשר הלא מאפשרת לעמוד על המידה, שבה משקפים שינויים במדד המחירים לצרכן את ההתייקרויות שחלו בסלי צריכה שונים. סקר הוצאות המשפחה 1968/69 מאפשר לנו להקיף את החקירה בקבוצות אוכלוסייה רבות יותר ובשכבות עירוניות שונות, מה שאין כן בסקרים הקודמים. לפיכך ניתן לקבל מסקנות נוספות לאלו של מחקר קודם, שנעשה בתחום זה, לתקופה שבין 1954 עוד 1962 , וכן לחזק מסקנות שהתקבלו שם. בסקירה זו מופיעה השוואה של התייקרות סל צריכה של קבוצות נתמכות באוכלוסייה לבין קבוצות הכנסה אחרות במשק, וכן השוואה של התוצאות המבוססות על סלי צריכה של שנת 1968/69 לסלי הצריכה של שנת 1963/64.

למאמר המלא על התפתחות המחירים של סלי צריכה של קבוצות הכנסה שונות בישראל