תקציר​

עבודה זו מציגה שיטה לניתוח מחירי הצריכה הפרטית לפי רכיבי העלות, ואומדנים לכך. מחירי הצריכה הפרטית נאמדים באמצעות מדידת מחירי הסחורות והשירותים הנצרכים במשק, ושקלולם במשקלות, המבוססים על תוצאות סקר הוצאות המשפחה ("מדד המחירים לצרכן") או שקלול בעזרת נתונים שנתיים מצרפיים ("מדד מחירי הצריכה הלאומית"). אמידה זו מאפשרת לבחון את התפתחות המחירים בין תקופות שונות ובין מוצרים שונים (כלומר התפתחות מחירים יחסיים). להשלמת התמונה יש לבחון גם את שינויי המחירים ברכיבי העלות. כדי לבדוק את הקשר בין השינוי במחירי המוצרים השונים לבין השינוי במחירי התשומות ורכיבי המסים העקיפים, יש לפרק את מחיר המוצר לפי התמורה, שקיבלו גורמי הייצור הראשוניים (עבודה, הון ויבוא) שהשתתפו בייצורו, בתוספת תשלומי המסים העקיפים והסובסידיות.

למאמר המלא כקובץ PDF