תקציר

עבודה מעטה נעשתה עד כה בתחום של ניתוח וחיזוי אקונומטרי של זרמי ההון אל ישראל וממנה. תרמה לכך, ללא ספק, העובדה, שרכיביו העיקריים של יבוא ההון רב-ממדים הם בגדר של "משתנים לא כלכליים": במושג זה אנו כוללים העברות למוסדות, כספי קרן היסוד, רכישת איגרות של מלווה הפיתוח, אך הכוונה היא גם להתערבותה הניכרת של ; שילומים מגרמניה, מענקים ומלוות מממשלת ארצות הברית מרינה בתחומים אחרים של חשבון ההון, כגון הגבלות שהיא מטילה על יצוא הון והצורך ברישיונות כדי לייבא הון מסוגים שונים. מאמר זה יסקור צעדים ראשוניים שנעשו בניתוח אקונומטרי של חלקים שונים מיבוא ההון, ובמיוחד זרמים "פרטיים" והעברות אישיות 2. על אף השיקולים שהוזכרו לעיל, התוצאות הבסיסיות שהתקבלו הן טובות במפתיע, אם כי מעוררות כמה בעיות. יש בהן כדי לעודד המשך המחקר בדרך זו. אנסה לקצר בדיון ולהסתפק בתיאור התוצאות העיקריות, תוך ציון גורמים שונים, שיש בהם כדי להסביר את התוצאות ולהתוות כמה כיוונים להמשך העבודה. לשם הקיצור גם לא אכנס לכל הפרטים הנוגעים לעניין ואותיר לקורא בקעה להתגדר בה.

למאמר הלא על חיזוי זרמי ההון של ישראל- צעדים ראשונים בניתוח אקונומטרי כקובץ PDF