מחקר זה הוא השלב השני בפרויקט לחיזוי של תנודות במחזור העסקים בישראל בטווח הקצר. מטרתו העיקרית של המחקר היא לספק חיזוי לטווח קצר, באמצעות אינדיקטורים מובילים, למדד המשולב למצב המשק. התוצאה החשובה, של המחקר, אף שאינה מפתיעה במיוחד, היא שהשפעתם החזקה
של זעזועים חיצוניים ושינויי מדיניות על הפעילות הכלכלית בישראל אינה מאפשרת בישראל אין אינדיקטורים ; לגישה המסורתית של אינדיקטורים מובילים להצליח מובילים מן הסוג שאנו מוצאים במשקים יציבים יותר. גישה מבנית יותר מספקת חיזוי טוב יותר, אך עדיין 50 אחוזים משונות התנודות אינם מוסברים. במלים אחרות: החיזוי הנקודתי אינו מדויק דיו לצורך החיזוי של המדד למצב המשק בטווח הקצר. תוצאה מספקת יותר התקבלה מחישוב ההסתברות למיתון: נמצא, שהתחזית ההסתברותית של מצב המשק היא אינדיקטור מוביל שמיש ומדויק יחסית.

 

למאמר המלא