תקציר:

אפתח במשמעויותיו של מחקר זה לגבי שאלות של מדיניות פיסקלית ומימונו של היווי הון. בארצות רבות שוררת כיום דאגה גוברת בדבר הגירעונות בתקציב הממשלה. ממשלות רבות ניצבות עתה בפני גירעונות תקציביים גדולים וגדלים לעומת העבר. זהו אתגר רציני אפוא למקצוע הכלכלה לקבוע כיצד לאמוד את המשמעות הכלכלית של גירעונות ממשלתיים בגדלים שונים.
עצם מדידת גודלו המוחלט של גירעון היא פשוטה למדי, לפחות ברמה המושגית, אולם הקביעה מתי גירעון גדול יתר על המרה, ושמא אינו גדול די הצורך כלכלנים מתחבטים בה זה שנים רבות, בלי להגיע למסקנה חד-משמעית.

בעיה נוספת, הקשורה בקודמת, מעסיקה אף היא ממשלות ארצות רבות: העדר היווי הון קבוע שיספיק לשיפור הציוד במפעלים, במידה שתאפשר להגביר את פריון הייצור של העובדים ובדרך זו להביא לעלייה כללית ברמת החיים.

למאמר המלא על חלקם של כסף ואשראי בניתוח מקרו כלכלי