תקציר​

עבודה זאת נועדה להציע מדד, שבאמצעותו יהיה ניתן לבחון לחצים של הזמן הקצר בשוק העבודה. נתונים על שוק העבודה, כגון: השתתפות בכוח עבודה, אבטלה ותעסוקה ובפרט תעסוקה במונחי שעות עבודה והשינויים החלים בהם במרוצת הזמן, משמשים, על פי הגדרתם, כמודדים לעודפי ביקוש והצע בשוק העבודה. ברם, שיעורי התעסוקה והאבטלה הם שיעורים גולמיים, המשקפים הן תנודות של זמן קצר, כמו סטיות משיווי משקל בשוק העבודה, והן מגמות של טווח ארוך, כמו השפעות של המחזור הכלכלי, שינויים במבנה הדמוגרפי, שינויים טכנולוגיים, נורמות חברתיות, השפעות מוסדיות, שינויים ברמת ההשכלה הממוצעת וכד'. שיעורים אלה נתונים גם להשפעתן של תנודות עונתיות, בעלות מקדמי עונתיות, המיוחדות לקבוצות אוכלוסייה שונות, ולפיכך אין הם מתאימים, בכל מקרה, לניתוחים של טווח קצר. כדי להפוך שיעורים גולמיים אלו לסגוליים, על מנת שישמשו אינדיקטורים טובים יותר לבחינת תנודות תוך-שנתיות בזמן הקצר, מן הראוי לנכות מהם אותן השפעות של זמן ארוך ובינוני, המערפלות לעתים את התנודות קצרות הטווח ומאפילות עליהן.

למאמר המלא כקובץ PDF