תקציר ​

מחקר זה נועד למדוד את שערי הריבית של האשראי החופשי בבנקים המסחריים ולנתח את הגורמים השונים שהשפיעו על התנודות בהם. בנינו, בעזרת מדגם מ10 בנקים מסחריים סדרה עיתית של שערי ריבית לתקופה 1965 עד 1972, העשויה, בין השאר, לסייע במחקרים אמפיריים. עד כה לא פורסמו נתונים משביעי רצון בתחום זה, והיו קיימים נתונים על שערי ריבית נקובים בלבד, ולא נדגמו שערים אפקטיביים מתוך עסקאות בבנקים. לפיכך לא התאפשרה בדיקה וניתוח השפעת שער הריבית על משתנים כלכליים אחרים, כגון צריכה והשקעה. במסגרת המחקר, עמדנו בפירוט על הקשיים במדידת שערי הריבית של אשראי בבנקים המסחריים והשוואתם על פני זמן. ניסינו להתמודד עם הבעיה, האם השינויים בשער הריבית הממוצע משקפים שינויים במחיר האשראי, או שהם משקפים שינויים בתכונות אחרות של האשראי.

למחקר המלא כקובץ PDF