עיקר הממצאים

1. דוח זה מביא הערות כלליות אודות המדיניות המוניטרית בישראל, בהתבססו על המדיניות השוררת כיום, אך עם זאת הוא מדגיש גם את המדיניות. זוהי, למעשה, אחת ההצעות בדוח זה : יש להתייחס ביתר תשומת לב ; לטווח הארוך
לטווח הארוך.

2. הטיעון העיקרי בדוח הוא, כי הבנק חייב להציב את שיעור האינפלציה של מדיניותו, ולבחור במשתנה (ultimate targets) כיעד העיקרי מבין היעדים הסופיים נראה, כי יעד הפעולה; הראשוני (working target) נומינלי מסוים כיעד הפעולה המתאים לכך עתה הוא האשראי, אולם בטווח הארוך יותר, יש לעבור למצרפים מוניטריים.

יש לקבוע את יעדי הפעולה בהתאם לרמה הרצויה של משתני היעדים הסופיים, בתיאום עם משרד האוצר. יש להצהיר בפומבי הן על התפתחותם הרצויה של משתני היעדים הסופיים - שיעור האינפלציה, שיעור האבטלה, החשבון השוטף של מאזן
המהווים יעדי, (target paths) התשלומים ושיעור הצמיחה, והן על תוואי המשתנים פעולה. יש לעדכן את יעדי הפעולה, אם חלו הפרעות בכיווני המשק, ואם השתנו חשוב.

למאמר המלא