תקציר:

בשנים 1962 עד 1998 חלו שינויים רבים במשקל ההוצאה הלאומית לחינוך בתוצר וברכיביה: בתחילת התקופה עלה משקלה עלייה תלולה, בשנות השבעים הוא נשאר קבוע יחסית, בשנות השמונים ירד, ובשנות התשעים התחדשה עלייתו. בעבודה זו מוצג ניתוח של הקשרים בים השינויים האלה ובין כמה משתנים מסבירים- דמוגרפיי, כלכליים ופוליטיים. מצאנו שלמשתנים הדמוגרפיים, כגון קבוצות הגיל השונות ושיעור התלמידים הלא-יהודים - ולמשתנים הכלכליים, ובראשם רמת ההכנסה הלאומית וחלוקתה, תפקיד משמעותי בהסבר ההוצאה לחינוך. ואולם, משתנים אלה בלבד אין בהם כדי להסביר את התפתחותה של ההוצאה הציבורית לחינוך: למשתנים פוליטיים, כגון מקום החינוך בסדר העדיפויות, תפקיד משמעותי בהסבר השינויים בהוצאה לחינוך בישראל. במאמר מוצגים גם ממצאים על התפתחות ההוצאה הציבורית לחינוך לעומת ההוצאה הפרטית לחינוך, על ההוצאה השוטפת מול ההשקעות, ועל הרכב וצאה לשלבי החינוך השונים- קדם יסודי, יסודי, תיכוני וגבוה.

המחקר בשלמותו כקובץ PDF