תקציר:
מטרתו של מחקר זה הינה לאמוד את ההסתברויות לחדלות פירעון של חברות ציבוריות ולבחון באיזו מידה הסיכון לחדלות פירעון מסביר את מחירי השוק של איגרות חוב הנסחרות בבורסה. המאמר בוחן שאלות אלו במסגרת המודל לתמחור חוב שהציע Merton. המחקר מיישם את המודל על מספר רב של חברות שמניותיהן נסחרו בבורסת ת"א בשנים 20052010, והוא מצליב חברות אלה עם החברות שנכנסו לקשיים בהחזר חובן במהלך התקופה הנידונה, הכוללת את המשבר הפיננסי שפרץ ב-2008. מהתוצאות עולה כי המודל אכן מאפשר לזהות מראש חברות בעייתיות, אולם הוא עושה זאת תוך טעויות בלתי מבוטלות בזיהוי. כמו כן עולה מהמחקר כי הסיכון לחדלות פירעון מסביר רק חלק קטן מאוד מהמרווח על מחיר האג"ח הקונצרניות הנצפה בשוק. זאת בשעה שסיכוני שוק אחרים, לצד הנחות ביחס לעלויות פשיטת רגל, יכולים לתרום ליכולת ההסבר.