תקציר​

במאמר זה נעשה ניסיון לתאר את המשק הישראלי בעזרת מורל מקרו-כלכלי פשוט. מודל מעין זה עשוי לעזור לביסוס תהליך קבלת ההחלטות במדיניות מקרו-כלכלית על שיקולים כמותיים, הנובעים ממסגרת אנליטית. בגלל הדרכים המורכבות שבהם פועלת המדיניות המקרו-כלכלית, קשה, ולעתים אף בלתי אפשרי, להעריך באופן כמותי את השפעותיה על הכלכלה ללא מסגרת מעין זו. המודל אמור לשפר את הבנת הזיקה ההדדית בין אינדיקטורים כלכליים עיקריים, כגון תפוקה, תעסוקה, מחירים, שכר, יבוא, יצוא והשקעות, מצד אחר, לבין אמצעי המדיניות הממשלתית, כגון כמות הכסף, הוצאות הממשלה והמיסים, מצד שני. בעזרת מערכת כזו ניתן להעריך את ההשפעות העיקריות של המדיניות הכלכלית על הפעילות הכלכלית. עם זאת, יש להדגיש כי אין לראות במחקר זה מוצר מוגמר. במודל רב-משוואות קשה לעתים להגיע מספר משוואות מצריכות מחקר נוסף. ברם, רוב המשוואות ; לניתוח משביע רצון של כל אחת מהמשוואות במודל הקיים מתיישבות עם התיאוריה הכלכלית, ובדרך כלל עומדות טוב למדי במבחנים וסטטיסטיים לצערנו, אין תחום זה של המחקר הכלכלי מפותח דיו בישראל, ולפיכך חשוב להציג מודל מקרו-כלכלי מסוגו, דבר שעשוי לעודד מחקרים נוספים. הדבר חשוב במיוחד, כיוון שבניית מודלים אקונומטריים והשימוש בהם הינו תהליך מתמשך יותר מאשר מפעל חדפעמי.

למאמר המלא כקובץ PDF