תקציר

משרוצים לבחון את השפעתן של תמורות במדיניות הפיסקאלית או המוניטארית על התנהגות הפירמות במשק מסויים, מקובל לחקור את השינויים שנתהוו בכל הפירמות שפעלי במשק. אולם השינויים הללו יש בהם, למעשה, שני מרכיבים: שינויים שחלו בפירמות הקיימות (שהן, בדרך כלל, הרוב המכריע) והמבנה השונה של הפירמות שזה עתה נוסדו. סקירה זו באה להראות, שמידת התאמתן של הפירמות החדשות לתמורות הכלכליות היא גדולה מזו של הפירמות הוותיקות. הפירמות החדשות, שנוסדו בתנאים החדשים שנוצרו, מייצגות ובהן משתקפת, בטווח הקצר, מלוא ההשפעה של רבים משינויי המבנה ; את החברות השוליות שארעו.

למאמר המלא בנושא מידת התאמתן של פירמות חדשות לתמורות כלכלי