התפתחויות הכלליות בחודשים האחרונים של 1963

ניתוח מאזנים לשם הערכת סיכון של פשיטת רגל

חיסכון משקי בית בישראל 1954 עד 1957/58

התקציב הלאומי לשנת 1964/65

דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום שבין 28 פברואר ל- 30 ספטמבר 1963

הוראות בנק ישראל

לוחות סטטיסטיים