התפתחות הכלכלית בחודשים הראשונים של 1965

תמורות פיננסיות בחברות התעשייה בישראל ב- 1963

ההכנסות והוצאות של מוסדות בנקאים בשנת 1964

המבנה הפיננסי של הבנקים למשכנתאות בשנים 1958 עד 1964

התפתחות רכישת מצרכים בני קיימא בישראל

חסכון משקי בית בישראל- בעיות מושגיות

חוק לתיקון פקודת הבנקאות 1965

הוראות בנק ישראל

לוחות סטטיסטיים