​ההנפקות החדשות ורווחיות ההשקעה במניות מ- 1959 עד 1964

שינויים באיכות תשומות העבודה בישראל מ- 1950 עד 1961

התפתחות המוסדות שלא למטרת רווח (מלכ"ר) מ- 1957 עד 1964

הוראות בנק ישראל

לוחות סטטיסטיים​