ההתפתחות הכלכלית במחצית הראשונה של שנת 1966

תמורות פינאנסיות בחברות התעשייה בישראל בשנת 1964/65

האוכלוסייה המחזיקה בניירות ערך ומגמת השינוי ביתרותיהם על פי סקר החיסכון 1963/64

ההכנסות וההוצאות של המוסדות הבנקאיים בשנת 1965

חוקים והוראות של בנק ישראל

לוחות סטאטיסטיים