התפלגות הרכוש בישראל וערכו, 1963/64 - מחבר: מיכאל לנדסברגר

מידת התאמתן של פירמות חדשות לתמורות כלכליות, בהשוואה לפירמות ותיקות - מחבר: מאיר תמרי

מגמות בהתפתחות מרכיבי הצריכה הפרטית ניתוח סדרות עתיות - מחבר: יעקב פרוש

התקציב הלאומי 1967

הוראות בנק ישראל

לוחות סטאטיסטיים