​ההשקעות במחוזות הפיתוח ובמחוזות החוף והתעסוקה הנובעת מהן מ-1963 עד 1967 - מחברים: אברהם בן בסט ואריה ברגמן

הקשר שבין האשראי המסחרי לאשראי הבנקאי בחברות התעשייה - מחבר: מאיר תמרי

אומדנים סימולטאניים למקדמי ביקוש בישראל מ- 1952 עד 1967

הוראות בנק ישראל

לוחות סטטיסטיים