דף השער

רווח ורווחיות בחברות התעשייה בישראל מ-1965 עד 1970 - מחבר: מאיר תמרי

מלאי ההון, יחסי הון-תוצר ועתירות ההון בענפי התעשייה בישראל - מחברים: אברהם בן בסט ואריה ברגמן

ריכוזיות הסחורות ביצוא של ישראל מ- 1954 עד 1969 - מחבר: ולרי דן עמיאל

התפלגות חברות התעשייה בישראל לפי יחסים פיננסיים שונים ב- 1970/71

שוק ההון ומערכת שערי הריבית (קטעים מהרצאת נגיד בנק ישראל)

התקציב הלאומי לשנת 1972

דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 30/06/1971 ל- 29/02/1972

דין וחשבון הנגיד על עלית אמצעי התשלום בתקופה שבין 29/02/1972 ל- 31/07/1972

חקיקה, חקיקת משנה והוראות בנק ישראל

לוחות סטטיסטיים