דף השער

אינפלציה ונזילות איגרות חוב צמודות מדד - מחברים: שאול ברונפלד וראובן ברנר

מודל מקרו-כלכלי של המשק הישראלי מ-1956 עד 1974 - מחברים: אלישע א' פזנר, אלכס צוקרמן ואסף רזין

משוואת שכר דינמאית של המשק הישראלי לתקופה מ- 1963 עד 1971 - מחבר: יעקב לביא

אומדן משוואת ביקוש לכסף בישראל - מחבר: אריה מרום

התפלגות חברות התעשייה בישראל לפי יחסים פיננסיים שונים 1972 - מחבר: מאיר תמרי

הרצאות נגיד בנק ישראל מר משה זנבר