דף השער

עלות התשתית לתחבורה המוטורית הקצאתה ומימונה - צבי וייס

התפתחות מחירי הצריכה הפרטית לפי רכיבי עלות ראשיים 1964 עד 1977 - צבי אורב

פעולתו של שוק האשראי החופשי במטבע ישראלי בארץ - אלכס צוקרמן ויוסי כהן

על הבחינה הריאלית של שערי ניירות הערך, בחישוב תשואה וסיכון למחזיקיהם, בתנאי אי ודאות לגבי קצב האינפלציה (הערה) - אריה מרום

דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 31/10/1977 ל- 31/03/1978