דף השער

המס האינפלציוני על בסיס הכסף. הסובסידיה האינפלציונית הגלומה באשראי המוזל והשפעתם על תהליך האינפלציה בישראל - מחבר: מאיר סוקולר

עודף הביקוש לעבודה, ציפיות אינפלציוניות והשערת אי-התחלופה 1968 עד 1980 - מחבר: דוד אלקיים

תנודות במחירים יחסיים ואינפלציה במשק הישראלי - מחברים: ליאו לידרמן ואלכס צוקרמן

אומדן מחיר ההון בתעשייה הישראלית בתנאי אינפלציה 1971 עד 1980 - מחברים: חיים לוי וצבי לרמן

תמציות מאמרים של חברי מחלקת המחקר בבנק ישראל שנתפרסמו בחוץ לארץ

דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום שבין 31.07.1983 עד 31.10.1983 ובתקופה שבין 31.10.1983 עד 31.12.1983

דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 31.12.1983 עד 31.03.1984 ובתקופה שבין 31.03.1984 עד 30.06.1984