תקציר​

עבודה זו נועדה לאמוד את היקף עלות התשתית לתחבורה המוטורית, זו הושוותה לתקבולי המסים על הרכב לסוגיו, וחלוקתה בין סוגי הרכב השונים וכך נבחנה התחלקות הנטל של מימון התשתית על סוגי הרכב השונים יחסית לעלויות. ההוצאה הציבורית השנתית על התשתית לתחבורה המוטורית (כבישים, גשרים וכוי), המורכבת מריבית על מלאי ההון המושקע ומהוצאות אחזקה שוטפות, היתה ב1973/ 74 קטנה מסך כל תקבולי המסים המוטלים על הרכב ותשומותיו. מסקנה זו תקפה גם לאחר התאמת המסים לשער החליפין האפקטיבי, התחשבות בהוצאות הסקטור הציבורי על רכב וניכוי השפעות מערכת הפטורים והחזרי המס למיניהם.

מאמר המלא כקובץ PDF