תקציר:
בעבודה זו אנו אומדים עקומת פיליפס של הטווח הקצר עבור פאנל בין-לאומי לתקופה 1993 עד 2006 ועבור המשק הישראלי לתקופה 1988 עד 2006. תוצאות האמידה מראות שהשינוי בשיעור האבטלה בפיגור משפיע על השינוי באינפלציה. בפאנל הבין-לאומי ההשפעה חזקה יותר עבור מדינות שהשיגו יציבות מחירים. תוצאה זו חיזקה את המוטיבציה לבדוק את יציבותה של עקומת פיליפס בישראל. הקשר בין השינוי בקצב האינפלציה לשינוי באבטלה נשאר יציב על פני תקופת המדגם, אף כי משך הפיגור של ההשפעה התקצר, ובניסוחים מסוימים הקשר אף התחזק. השפעת השינוי בשער החליפין על השינוי בקצב האינפלציה נמצאה מובהקת רק במשוואות המבוססות על מדד המחירים לצרכן; במשוואות המבוססות על מדד המחירים בניכוי שירותי הדיור השפעת שער החליפין אינה מובהקת. לבסוף, תחזית האינפלציה שהמשוואה מספקת היא טובה. מניתוח הממצאים עולה שבתקופה של יציבות מחירים מתקיימת עקומת פיליפס של טווח קצר, ולכן, משנתבססה אמינותו של בנק ישראל בהשגת יעד האינפלציה, יש מקום לתת משקל למדיניות אנטי-מחזורית. לנוכח אי השפעתו של שער החליפין על מדד המחירים בניכוי שירותי הדיור יש מקום להתייחס בפונקציית התגובה למדד מחירי "ליבה" שאינו כולל את שירותי הדיור; זאת כדי למזער את התמסורת שבין זעזועים בשער החליפין לשינויים בריבית בנק ישראל - העלולים, דרך השפעתם על הריבית הריאלית במשק, לגרום זעזועים ריאליים.

המחקר בשלמותו, כקובץ PDF