תקציר:

מחקר זה בודק אם יש פער בין נשים לגברים בשכר בעת ההצטרפות לעבודה במגזר הציבורי, ואם כן - מהם הגורמים להיווצרותו וכיצד הוא התפתח ב-16 השנים האחרונות. מהמחקר עולה כי בתחילת התקופה נרשם פער שכר מובהק לטובת הגברים, כי פער זה הצטמצם במהלך 16 שנות המחקר, ומאז שנת 2001 השכר הממוצע בעת הכניסה לעבודה אינו שונה בין גברים לנשים. הצטמצמות הפער משקפת את העובדה כי השכר הריאלי של הגברים בעת הכניסה לעבודה עלה במהלך 16 השנים בחמישה אחוזים בלבד, ואילו זה של הנשים עלה ב-27 אחוזים. פער השכר ניתן לפירוק לשתי השפעות: הבדל בהון האנושי, היוצר פער לגיטימי, והבדל בתשואה שלו - היוצר פער לא לגיטימי. הצטמצמות ההבדלים בהון האנושי בין הגברים לנשים עד למצב של יתרון לנשים כיום, הביאה להקטנת פערי השכר ביניהם. הצטמצמות זו נבעה בין השאר מתהליך האקדמיזציה המואץ בקרב הנשים, שבזכותו שיעור הנשים המצטרפות למשלחי יד שממוצע השכר בהם גבוה יחסית גדל בהתמדה. דומיננטית לא פחות הייתה ירידת התשואה להון אנושי אצל הגברים ביחס לנשים, וגם היא הביאה להקטנת פער השכר.
בבדיקה נוספת נמצא שכאשר האוכלוסייה הנחקרת היא "אחידה" בין שני המגדרים, פערי השכר בין הגברים לנשים נמוכים יותר, אולם גדלו בארבע שנים האחרונות.
כמו כן נמצא כי גברים עם כניסתם לעבודה קיבלו בדרך כלל דרגות גבוהות יותר מאשר נשים באותו משלח יד. גם בתחום זה נרשם במהלך השנים שיפור מובהק במצבן היחסי של הנשים.

למחקר המלא בנושא: פערי השכר בין גברים לנשים בעת הצטרפותם למגזר הציבורי כקובץ PDF