תקציר​

מאמר זה בא לסקור את הרווח והרווחיות בחברות התעשייה בשנות המס 1956 עד 1970 במסגרתו ינותחו השינויים שחלו בתקופה זו ברווח, ברווחיות ובפיזור הרווחיות. כמו כן ייעשה ניסיון להציג את הגורמים העיקריים ואת המאפיינים של החברות הרווחיות ושל החברות המפסידות בתעשייה הישראלית, כגון הענף שבו הן פועלות, גודלן, היותן יצואניות, צורת הבעלות וכיו"ב.

השוואה בין פירמות ביחס לרווחיהן ורווחיותן הינה מורכבת מכמה טעמים:

א. הרווח איננו נקבע רק על ידי ההצלחה הכלכלית. גודלו מושפע במידה רבה מהמדיניות החשבונאית של הפירמה. לדוגמא, שוני בין פירמות באשר למדיניות ההפחתה של נכסים עשוי להביא להבדלים ברווח שלהן, כאשר יתר הדברים קבועים. הוא הדין במדיניות קביעת ערד המלאי, פיזור הוצאות חד-פעמיות על פני השנים ועוד

ב. מלאי הנכסים הקבועים בחברות השונות נרשם לפי מחירם ההיסטורי. עקב השינויים במחירים, שחלו במשך השנים, קשה להגיע לאומדן בר השוואה של מלאי הנכסים ושיעורי הפחת. במסגרת עבודה זו נעשה ניסיון לתקן את אומדן הרווח על ידי שערוך הנכסים על מנת להעמיד את כל הפירמות על בסיס שווה

ג. רוב חברות התעשייה בישראל, לרבות החברות הגדולות, הן חברות משפחתיות או בבעלות מעטים. בפירמות אלו אין ההפרדה בין העסקים הפרטיים של הבעלים המנהלים לבין ניהול הפירמה ברורה בכל המקרים. בדרך כלל, אמורים הדברים בסעיפים, כגון משכורת מנהלים והוצאות כלליות. גודלם של אלה איננו, בכל המקרים, תוצאה של קביעת השוק, והוא קשור בשיקולים אחרים של הבעלים. במסגרת עבודה זו נעשה ניסיון לתקן את הרווח בהתאם למשיכות.

ד. מקור הנתונים הם הדו"חות, שהגישו הפירמות לשלטונות מס הכנסה, ומסיבה זו מוטים הרווחים כלפי מטה. יש לציין, שהטיה כזאת מתקיימת גם במחקרים המבוססים על שאלונים. במסגרת עבודה זו נעשה ניסיון לתקן את הרווח של הפירמות לפי השומה הסופית, שערכו להן שלטונות מס הכנסה.

למאמר המלא על רווח ורווחיות בחברות התעשייה בישראל מ-1965 עד 1970 כקובץ PDF