תקציר

העבודה סוקרת התפתחות שני ענפים ענף המתכת וענף הטכסטיל בין השנים 1955 ו1967. נאמדו גמישויות הייצור ונבחנה, השערה על שווי משקל בשוק העבודה ונצילות גורמי הייצור בפירמות. העבודה מבוססת על מידגם של 64 פירמות: 36 פירמות מענפי המתכת (ענפים 32 עד 36 בסיווג הכללי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) ו28 פירמות מענפי הטכסטיל (ענפים 22 ו23 באותו סיווג).

פירמות אלה קיימו את התנאים דלקמן:

א. הן נדגמו ברציפות בסקר התעשייה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בין שנים 1955 ו1967 (למעט שנת 1957 ).

ב. הן נדגמו במשך התקופה האמורה בסקרי מחקר חברות הנערך בבנק ישראל.

ג. קיימות לגביהן סדרות נפרדות ומהימנות של השקעות בציוד ובמבנים. ברור איפוא, כי המדגם איננו מדגם מקרי טהור. אף על פי כן, נראה, שבגלל משקלן של הפירמות שנדגמו מסך הענפים יש מקום להחיל הממצאים לגבי הענפים הנתונים על ערך מוסף, תפוקה, תשומת עבודה ושכר עבודה מקורם בסקרי התעשייה.

נתוני ההון חושבו מתוך דיווחי הפירמות לשלטונות מס ההכנסה על רכישות ציוד ומבנים חדשים ("טופס י"א"). מסדרות ההשקעות קיבלנו כמה סדרות של הון בהתאם
להנחות שונות לגבי. צורת הפחת. כל הנתונים הועברו למחירים קבועים של שנת 1965

למאמר המלא על שימוש בגורמי ייצור בפירמות ותיקות בענפי המתכת והטקסטיל כקובץ PDF