תקציר

מחקר זה עוסק בניתוח ההכנסה מעבודה של שכירים עירוניים בישראל בשנים 1957/58 ו1963/64. אומדן אמפירי של פונקציית השכר בשתי נקודות זמן .מאפשר לעמוד על הגורמים הקובעים את רמת שכרו של העובד ואת ההתפתחות בגורמים אלה בין שתי השנים הנבדקות. להלן נבדוק אם חלו שינויים בהפרשי השכר של קבוצות מקצועיות שונות. בדיקה זו מעניינית, משים שבתקופה זו נהגו להצמיד עליות שכר של קבוצה אחת לעליות השכר שחלו בקבוצות מקצועיות אחרות.

במחקר זה נבדוק אם בפועל נשמרה ההפרשיות בשכר של ארבע קבוצות מקצועיות, כדלהלן:
א. בעלי מקצועות חופשיים
ב. פקידים
ג. פועלים מקצועיים
ד. פועלים פשוטים.

בדיקת השינויים בשכר של ארבע הקבוצות הללו תיעשה לגבי שני סוגי הפרשים: הפרשי שכר גולמיים והפרשי שכר מנוכים מהשפעת המשתנים: גיל, השכלה, ארץ מוצא ותקופת עלייה. בעזרת ההפרשים הגולמיים נוכל ללמוד על השינויים שחלו בפועל בשכר הממוצע בארבע הקבוצות הנחקרות. אולם הפרשים גולמיים אינם מלמדים על מדיניות שכר ועל שינוי במחיר היחסי של גורמי הייצור השונים, שכן ייתכן שבמשך התקופה הנחקרת חל שינוי בתכונותיו של גורם הייצור שנחקר.

למאמר המלא על שינויים בהפרשי שכר לפי משלח-יד בשנים מ- 1957/58 עד 1963/64 כקובץ PDF