​תקציר

סקירה זו מבוססת על מאזני 200 חברות גדולות 2 בכל ענפי התעשייה, אשר ייצרו ב1964 26 אחוזים מסך התפוקה של כל מפעלי התעשייה והמלאכה. החברות הנסקרות הגישו דו"חות 1963 ו1964, ופעלו ב200 .1961 ' פינאנסיים לשלטונות מס הכנסה בכל אחת מהשנים 1962 החברות הללו הן כל החברות הגדולות, אשר פרטי מאזניהן לסוף שנת 1964 נתקבלו עד סוף מאי 1966 , והן כ70 אחוזים ממספר כל הברות התעשייה הגדולות אשר פעלו מ1961 ואילך. הסקר אינו מלמד, בהכרח, על התמורות הפינאנסיות בחברות קטנות יותר, המעסיקות פחות מ70 עובדים או על מפעלי תעשייה שאינם חברות מאוגדות, ושברובם הם מפעלים קטנים, אולם הוא מקיף, כאמור, את מרבית החברות הגדולות. על מנת לאפשר את בדיקת השינויים הממשיים, אשר חלו בנכסי החברות בשנת המס 1964. לא הובא בחשבון כל שערוך של הנכסים, שעשו החברות עצמן לאחר שנת המס 1962.

למאמר המלא בנושא תמורות פינאנסיות בחברות התעשייה בישראל בשנת 1964/65