עבודה עם מאגר נתוני עתק (Big Data) מצריכה, בשל היקף הנתונים הרחב שמקשה על השימוש בשיטות אופייניות לניתוח המידע,
שימוש בכלים סטטיסטים מתקדמים לצורך בקרת איכות הנתונים והפקת תובנות מהמידע שמתקבל.
החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל מנהלת מאגר נתוני עתק על מכשירים פיננסים נגזרים בשוק המט"ח והריבית
("מפ"ן"), שמכיל מידע אודות עסקות בנגזרים אלה שמבוצעות בשוק ה- OTC . מאגר הנתונים משמש בעיקר לצורך הכרת השוק
והפקת תוצרים תומכי החלטה לקובעי המדיניות בבנק ישראל.
בעבודה זו נסקרים חלק מהכלים ומהשיטות שמשמשים את החטיבה לצורך טיוב, עיבוד והפקת תובנות מהמידע שקיים במאגר
מפ"ן וכן מתוארים בה כמה מודלים מעולם מדע הנתונים, שמשמשים לאיתור דיווחים חריגים, להשלמת המידע במאגר הנתונים,
לסיווג שחקנים ולהפקת תובנות תומכות מדיניות.