הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

היתרי סניפים

  • סניף בנק

    בהתאם לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 – סניף הוא כל מקום שבו תאגיד בנקאי מקבל פקדונות כספיים או מנהל עסקים עם לקוחותיו, לרבות סניף נייד, אך למעט מתקן שבאמצעותו יכול לקוח לבצע פעולות בחשבונו אצל תאגיד בנקאי.

  • פתיחת סניף בנק

    חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 גם קובע שפתיחת סניף בנק כרוכה בקבלת היתר מהמפקח על הבנקים, או מעובד בנק ישראל שהוסמך על ידו, לאחר התייעצות בוועדת רישיונות. כדי לפתוח סניף, על הבנק להגיש בקשה לפיקוח על הבנקים שבה עליו לספק פרטים על הסניף, לרבות סוג הסניף, מספר הסניף וכתובתו.

  • היתרים כללים לפתיחת סניפים ולמתן שירותים בנקאיים
  • מידע על הסניפים של התאגידים הבנקאיים בישראל
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 01/07/2024