הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רישוי - ריכוז מידע

רישוי ובנקים חדשים

פעילות הרישוי עוסקת בבקשות המצריכות, על פי חוק, רישוי מנגיד בנק ישראל או מהמפקח על הבנקים. פעילות הרישוי כוללת, בין היתר, בדיקת בעלי שליטה בתאגידים בנקאיים ובסולקים או בעלי מניות המבקשים להחזיק בהם אמצעי שליטה, בחינת התאמה וכשירות לתפקיד של נושאי משרה בתאגידים בנקאיים ובסולקים (fit & proper), בחינת מתן רישיונות בנק, היתרים לפתיחת סניפים ופעילות של בנקים זרים בישראל.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 16/06/2024