הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, מדידות שווי הוגן, חלופת השווי ההוגן, אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים

חוזר בנושא

מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, מדידות שווי הוגן, חלופת השווי ההוגן, אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים

תאריך פרסום: 04/05/2011
מספר חוזר: 2305
מספר הוראה:
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/09/2023